1 Hebben juliie poppen namen ?

by Poppie60 ( Pages 1 2 3  20 )

3 Foto,s poppen...

by Nickie ( Pages 1 2 3 4 )

4 Voorstellen

by Trui

5 Voorstellen

by Trui

6 Voorstellen

by Trui

7 pop schutzmarke

by Mies

8 poppen en Beren

by Mies

10 Rosebud popje voor reparatie

by inekeribeiro

11 Heel jammer...

by Nickie

12 Nieuwe aanwinst...

by Nickie

13 Namen van de poppen..

by Nickie

14 Hallo ik ben...

by Nickie

16 Mooi Replica Hoofdje

by inekeribeiro

17 knuffel topic

by Juul

20 Opgelicht door ene Maaike

by Zolderke

21 Ik erger me groen

by Zolderke

22 merk teken

by peterklinker

23 Weesje

by Zolderke

24 Fijne Feestdagen!

by Jolie

30 Poppen meegekomen uit Portugal

by inekeribeiro